தேர்தல் பாடங்கள்

Election Subject

சகோ. A. பிரபாகரன் - ஈரோடு

01. தேர்தலின் முக்கியத்துவம் – 12.09.2008
Episode play icon
01. தேர்தலின் முக்கியத்துவம் – 12.09.2008
Episode play icon
02. தேர்தல் சம்பந்தமான கருத்துக்கள் – 13.09.2008
Episode play icon
03. தேர்தலை எப்படி நடத்துவது? – 24.08.2010
Episode play icon
04. சபையின் தேர்தல் – 04.09.2010
Episode play icon
05. மூப்பர்கள் மற்றும் உதவிக்காரர்களுக்கான தகுதிகள் – 06.10.2010
Episode play icon
06. அப்போஸ்தலர் 14.13 – 04.07.2011
Episode play icon
07. மூப்பர்களுக்கான தகுதிகள் – 21.08.2011
Episode play icon
08. எபேசியர் 2.20-21 – 24.09.2011
Episode play icon
09. சபையில் மூப்பர்கள் மற்றும் உதவிக்காரர்களை தேர்ந்தெடுத்தல் – 21.11.2011
Episode play icon
10. தேர்தல் சம்பந்தமான கருத்துக்கள் – நினைவுப்படுத்துதல் – 12.07.2012
Episode play icon
11. எருசலேமுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட உடன்படிக்கை பெட்டி – 12.08.2012
Episode play icon
12. தேர்தல் சம்பந்தமான ஆலோசனைகள் – 11.08.2013
Episode play icon
13. தேர்தல் பற்றின ஐந்து சிந்தனைகள் – 03.05.2014
Episode play icon
14. தேர்தல் சம்பந்தமான பாடங்கள் – 1 – 18.05.2014
Episode play icon
15. தேர்தலின் நாளில் செய்ய வேண்டியது – 28.05.2014
Episode play icon
16. ஊழியர்கள் பற்றின மூன்று தேர்தல் கேள்வி பதில்கள் – 14.06.2016
Episode play icon
17. தேர்தல் பற்றின சத்தியங்கள் – 04.11.2016
Episode play icon
18. தேர்தல் சம்பந்தமான பாடங்கள் – 2 – 14.08.2017
Episode play icon
19. நம்முடைய சபையில் நம்முடைய பொறுப்புகள் – 05.06.2018
Episode play icon
20. புதுசிருஷ்டி குடும்பத்தின் தேர்தல் – 19.06.2018
Episode play icon
21. தெய்வீக ஏற்பாட்டில் – எக்ளீசியா – 09.06.2019
Episode play icon
22. ஊழியர்களுக்கான தேர்தலில் நடைமுறை அம்சங்கள் – 23.06.2019
Episode play icon
23. 1 கொரிந்தியர் 14.30 – 05.07.2019
Episode play icon
24. தேர்தல் பற்றின அடிப்படை கருத்துக்கள் – 12.07.2019
Episode play icon
25. சபையின் ஒழுங்குமுறை – 05.11.2021