தேர்தல் பாடங்கள்

Election Subject

சகோ. முத்துக்குமார் – விழுப்புரம்

01. தேர்தலின் நோக்கம்
Episode play icon
01. தேர்தலின் நோக்கம்
Episode play icon
02. சபை ஊழியர்களுக்கான தோவு செய்வதில் அடங்கியுள்ள முக்கியத்துவம்
Episode play icon
03. தேர்தல் முறைகள்
Episode play icon
04. கர்த்தருடைய சபை எப்படிப்பட்டதுu
Episode play icon
05. சகோதர அன்பு – தேர்தல்
Episode play icon
06. அப்போஸ்தலர் 14 23
Episode play icon
07. நல்லொழுக்கமாயும் கிரமமாயும்
Episode play icon
08. சபையில் அங்கத்தினர்களின் சரியான ஊழியங்கள்
Episode play icon
09. அப.பவுலின் மூப்பர்களுக்கான அறிவுரைகள்
Episode play icon
10. தேர்தல் பற்றின சத்தியங்கள்
Episode play icon
11. தேர்தல் பற்றின கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்
Episode play icon
12. தேர்தல் தொடர்பான கேள்விகள்
Episode play icon
13. தேர்தல் தொடர்பான கேள்விகள்
Episode play icon
14. சபைக்கு நியமிக்க்ப்பட்ட தெய்வீக ஊழியம்
Episode play icon
15. தேர்தலுக்கான இறுதியான ஆலோசனை
Episode play icon
16. தேர்தல் பற்றின கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்
Episode play icon
17. நியாயாதிபதிகளின் காலம்
Episode play icon
18. உண்மை ஊழியம் மாபெரும் சிலாக்கியம்
Episode play icon
19. தேர்தல் பற்றின அறிவு
Episode play icon
20. சபையில் ஊழியர்களின் தகுதியும் அவர்களின் ஊழியங்களும்
Episode play icon
21. சபையின் சுயாதீனங்கள்
Episode play icon
22. சபையின் ஊழியர்களை கண்டறிதல்