வெளிப்படுத்தின விசேஷம்

CONTINUE STUDIES

சகோ. A. பிரபாகரன் – ஈரோடு

01. அறிமுகம்
Episode play icon
01. அறிமுகம்
Episode play icon
01.1R-Introduction 65.8MB 1.11 05.01.2009
Episode play icon
02. அதிகாரம் – 1
Episode play icon
03. எபேசு, சிமிர்னா மற்றும் பெர்கமு சபைகளுக்கான அறிவுரைகள்
Episode play icon
04. எபேசு, சிமிர்னா மற்றும் பெர்கமு சபைகளுக்;கான அறிவுரைகள் (தொடர்ச்சி)
Episode play icon
05. தியத்தீரா மற்றும் சர்தை சபைக்கான அறிவுரைகள்
Episode play icon
06. பிலதெல்பியா மற்றும் லவோதிக்கேயா சபைகளுக்கான அறிவுரைகள்
Episode play icon
07. அதிகரம் – 4
Episode play icon
08. அதிகாரம் – 5
Episode play icon
10. அதிகாரம் – 6 வசனங்கள் 9 முதல் 17 வரை
Episode play icon
11. அதிகாரம் – 7
Episode play icon
12. அதிகாரம் – 8 அரை மணி நேரம் அமைதல்
Episode play icon
13. அதிகாரம் – 8 அரை மணி நேரம் அமைதல் (தொடர்ச்சி)
Episode play icon
14. அதிகாரம் – 8 வசனங்கள் 1 முதல் 5 வரை
Episode play icon
15. அதிகாரம் – 8 வசனங்கள் 6 முதல் 23 வரை
Episode play icon
16. அதிகாரம் – 9
Episode play icon
17. அதிகாரம் – 10
Episode play icon
18. அதிகாரம் 11 வசனங்கள் 1 முதல் 14 வரை
Episode play icon
19. அதிகாரம் 11 வசனங்கள் 15 முதல் 19 வரை
Episode play icon
20. அதிகாரம் – 12
Episode play icon
21. அதிகாரம் – 13
Episode play icon
22. அதிகாரம் – 14 வசனங்கள் 1 முதல் 13 வரை
Episode play icon
23. அதிகாரம் – 14 வசனங்கள் 15 முதல் 19 வரை
Episode play icon
24. அதிகாரம் – 15 மற்றும் 16 அறிமுகம்
Episode play icon
25. அதிகாரம் – 16 ஏழு வாதைகள் பற்றின ஆராய்ச்சி
Episode play icon
26. அதிகாரம் – 17
Episode play icon
27. அதிகாரம் – 18
Episode play icon
28. அதிகாரம் – 19
Episode play icon
29. அதிகாரம் – 20
Episode play icon
30. அதிகாரம் – 21 வசனங்கள் 1 முதல் 10 வரை
Episode play icon
31. அதிகாரம் – 21 வசனங்கள் 11 முதல் 27 வரை
Episode play icon
32. அதிகாரம் – 22