புது சிருஷ்டி – தொகுதி 6

CONTINUE STUDIES

சகோ. A. பிரபாகரன் – ஈரோடு

01. சிருஷ்டிப்பின் வாரம் – 1 முதல் 5 நாட்கள்
Episode play icon
01. சிருஷ்டிப்பின் வாரம் – 1 முதல் 5 நாட்கள்
Episode play icon
02. சிருஷ்டிப்பின் வாரம் – 6 மற்றும் ஏழாவது நாட்கள்
Episode play icon
03. சிருஷ்டிக்கும், புதுசிருஷ்டிக்கும் இருக்கின்ற வித்தியாசம்
Episode play icon
04. புது சிருஷ்டி பாகம் – 1
Episode play icon
05. புது சிருஷ்டி பாகம் – 2
Episode play icon
06. புது சிருஷ்டி பாகம் – 3
Episode play icon
07. கிறிஸ்துவே நமக்கு ஞானம்
Episode play icon
08. கிறிஸ்துவே நமக்கு ஞானம் – தொடர்ச்சி
Episode play icon
09. கிறிஸ்துவே நமக்கு நீதி
Episode play icon
10. கிறிஸ்துவே நமக்கு நீதி – தொடர்ச்சி
Episode play icon
11. கிறிஸ்துவே நமக்கு பரிசுத்தம்
Episode play icon
12. கிறிஸ்துவே நமக்கு பரிசுத்தமும் மீட்புமானார்
Episode play icon
13. புதுசிருஷ்டி முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்டது பாகம் – 1
Episode play icon
14. புதுசிருஷ்டி முன்கூட்டியே தீர்மானிக்கப்பட்டது பாகம் – 2
Episode play icon
15. புதுசிருஷ்டியின் அமைப்பு – பாகம் – 1
Episode play icon
16. புதுசிருஷ்டியின் அமைப்பு – பாகம் – 2 மற்றும் அப்போஸ்தலர்களை தேர்ந்தெடுத்தல்
Episode play icon
17. புதுசிருஷ்டியின் அமைப்பு – பாகம் – 3 மற்றும் அப்போஸ்தலர்களின் உபதேசம்
Episode play icon
18. புதுசிருஷ்டியின் அமைப்பு – பாகம் – 4
Episode play icon
19. கண்காணிகள், மூப்பர்கள் மற்றும் மேய்ப்பர்கள்
Episode play icon
20. போதகர்கள்
Episode play icon
21. போதிப்பதற்கு தவறாக புரிந்துகொள்ளப்பட்ட அழைப்பு
Episode play icon
22. சபையில் சகோதரிகளின் பங்கு
Episode play icon
23. புதுசிருஷ்டியின் முறையும் ஒழுங்கும் பாகம் – 1
Episode play icon
24. சம்பளம் பெறும் ஊழியமா
Episode play icon
25. சபையின் ஒழுங்குமுறைகள்
Episode play icon
26. பொது இடங்களில் புதுசிருஷ்டியின் ஒழுங்குமுறைகள்
Episode play icon
27. தசம பாகம் மற்றும் காணிக்கை
Episode play icon
28. அடக்க ஆராதனை
Episode play icon
29. சபை கூடி வருதல் அவசியம்
Episode play icon
30. ஆறாவது பாடத்தின் நினைவுபடுத்துதல்
Episode play icon
31. புதுசிருஷ்டியின் பிரமாணம் – பகுதி 1
Episode play icon
32. புதுசிருஷ்டியின் பிரமாணம் – பகுதி 2
Episode play icon
33. புதுசிருஷ்டியின் பிரமாணம் – பகுதி 3
Episode play icon
34. புது உடன்படிக்கையின் பிரமாணம்
Episode play icon
35. பரிபூரண பிரமாணம்
Episode play icon
36. புதுசிருஷ்டியின் ஓய்வு நாள் அல்லது இளைப்பாறுதல் – பகுதி 1
Episode play icon
37. புதுசிருஷ்டியின் ஓய்வு நாள் அல்லது இளைப்பாறுதல் – பகுதி 2
Episode play icon
38. இந்த அத்தியாயத்திற்கான கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்
Episode play icon
39. புதுசிருஷ்;டியின் நியாயத்தீர்ப்பு பாகம் – 1
Episode play icon
40. புதுசிருஷ்;டியின் நியாயத்தீர்ப்பு பாகம் – 2
Episode play icon
41. புதுசிருஷ்டியின் நியாயத்தீர்ப்பு பற்றிய கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் – 1
Episode play icon
42. புதுசிருஷ்டி தன்னைத்தானே நியாயம் தீர்க்க வேண்டும்
Episode play icon
43. சபையில் புது சிருஷ்டிகள் சில காரியம் நியாயம் தீர்க்க வேண்டும்
Episode play icon
44. புதுசிருஷ்டியின் நியாயத்தீர்ப்பு பற்றிய கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் – 2
Episode play icon
45. புதுசிருஷ்டியின் ஞானஸ்நானம்
Episode play icon
46. கிறிஸ்துவின் மரணத்துக்குள்ளான ஞானஸ்நானம் – பகுதி – 1
Episode play icon
47. கிறிஸ்துவின் மரணத்துக்குள்ளான ஞானஸ்நானம் – பகுதி – 2
Episode play icon
48. பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம்
Episode play icon
49. அடையாளமான ஞானஸ்நானம் அவசியமானதா
Episode play icon
50. ஞானஸ்நானம் பற்றி வேத வசனங்களில் சொல்லப்பட்டவை
Episode play icon
51. ஞானஸ்நானம் பற்றின முக்கியமான கேள்விகள்
Episode play icon
52. புதுசிருஷ்டியின் பஸ்கா
Episode play icon
53. யார் பங்குகொள்ளலாம்
Episode play icon
54. புதுசிருஷ்டியின் விவாகம்
Episode play icon
55. திருமண ஒப்பந்தத்திற்குள் நுழைந்த புதுசிருஷ்டிகளின் விவாக பந்தம்
Episode play icon
56. மனசாட்சியே, இறுதியான பரீட்சை
Episode play icon
57. அத்தியாயம் சம்பந்தமான கேள்வி பதில்கள்
Episode play icon
58. பெற்றோர்கள் என்ற முறையில் புதுசிருஷ்டியின் கடமை – அறிமுகம்
Episode play icon
59. பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து
Episode play icon
60. பிள்ளைகளிடம் எப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை முன்வைக்க வேண்டும்
Episode play icon
61. யோக்கியமானவைகளைச் செய்ய நாடுங்கள்
Episode play icon
62. நாளைய தினத்திற்காகக் கவலைப்பாடதிருங்கள்
Episode play icon
63. பரஸ்பர நன்மைகள் போன்றவைகளுக்கான சங்கங்கள், சமுதாய கடமைகள்
Episode play icon
64. எல்லாரையும் கனம் பண்ணுங்கள்
Episode play icon
65. புதுசிருஷ்டியின் விரோதி – சாத்தான்
Episode play icon
66. சத்துருவின் தாக்குதல்கள்
Episode play icon
67. உண்மையான நம்பிக்கைகளும், பொய்யான நம்பிக்கைகளும்,
Episode play icon
68. புதுசிருஷ்டியின் தற்கால சந்தோஷங்கள்
Episode play icon
69. உயிர்த்தெழுதல் என்ற வார்த்தை பற்றின அர்த்தம்
Episode play icon
70. மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருக்கத் தகுதியுள்ளவர்கள் என்று எண்ணப்;படுதல்
Episode play icon
71. சபையின் உயிர்த்தெழுதல்