கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை

BOOK READING

01. விரிவான பொருளடக்கம் மற்றும் முன்னுரை
Episode play icon
01. விரிவான பொருளடக்கம் மற்றும் முன்னுரை
Episode play icon
02. கிறிஸ்துவின் முன்னோடி – R1915
Episode play icon
03. இராஜ்யத்திற்குரிய ஆயத்தங்கள் – R4939 R4940
Episode play icon
04. ஒவ்வொரு மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற மெய்யான ஒளி – R2408
Episode play icon
05. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி – R2555
Episode play icon
06. மகிமையான அறிவிப்பு – R3700
Episode play icon
07. ஆலயத்தில் அர்ப்பணிப்பு – R4942 R3702
Episode play icon
08. எகிப்துக்குத் தப்பி ஓடுதல் – R1681 R2558
Episode play icon
09. யோவான்ஸ்நானனின் பிரசங்கம் – R2562
Episode play icon
10. அர்ப்பணிப்பை பின் தொடர்ந்த சோதனைகள் பாகம் 1 – R2565
Episode play icon
11. அர்ப்பணிப்பை பின் தொடர்ந்த சோதனைகள் பாகம் 2 – R2565
Episode play icon
12. கர்த்தருடைய வழியை ஆயத்தம் பண்ணுதல் – R4112
Episode play icon
13. கர்த்தருடைய சம்பத்தைக் கண்டுபிடித்தல் – R4115
Episode play icon
14. நிரப்பப்பட்டு மாற்றப்பட்டது – R3484
Episode play icon
15. இயேசு தேவாலயத்தைச் சுத்திகரித்தல் – R1695
Episode play icon
16. மறுஜென்ம காலமும் இராஜ்யமும் – R4124 R4556
Episode play icon
17. மொண்டு கொள்ள பாத்திரமில்லையே, கிணறும் ஆழமாயிருக்கிறதே – R2574
Episode play icon
18. தாகத்துக்குத் தா – R4130
Episode play icon
19. விசுவாசத்திற்கான பலன் அளிக்கப்பட்டது – R2424
Episode play icon
20. போதகரும், அவருடைய செய்தியும் புறக்கணிக்கப்பட்டது – R3300
Episode play icon
21. மனுஷரைப் பிடிக்கிறவர்கள் – R3307
Episode play icon
22. வானபரியந்தம் உயர்த்தப்பட்ட கப்பர்நகூம் – R3726
Episode play icon
23. அவர், அவர்களுடைய வியாதிகளைச் சொஸ்தமாக்கினார் – R4979
Episode play icon
24. பாவமன்னிப்பு – R3728
Episode play icon
25. இயேசு அவனை நோக்கி எனக்குப் பின்சென்று வா – R2590
Episode play icon
26. இரக்கத்தின் வீடு – R3500
Episode play icon
27. இவைகளைப் பார்க்கிலும் பெரிதான கிரியைகள் – R2433
Episode play icon
28. ஓய்வுநாளின் கடமைகளும், சிலாக்கியங்களும் – R3752
Episode play icon
29. பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலர்கள் முதல் பகுதி – R1521
Episode play icon
30. பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலர்கள் முடிவு பகுதி – R1521
Episode play icon
31. நீ உத்தமனை நோக்கி, செம்மையானவனைப் பார்த்திரு முதல் பகுதி – R2585
Episode play icon
32. நீ உத்தமனை நோக்கி, செம்மையானவனைப் பார்த்திரு முடிவு பகுதி – R2585
Episode play icon
33. உலகத்திற்கான உப்பும், உலகத்திற்கான வெளிச்சம் – R2099 R3243
Episode play icon
34. உங்கள் பிதா பு+ரண சற்குணராயிருக்கிறது போல – R4558 R5021
Episode play icon
35. தகுதியான மற்றும் தகுதியில்லாத இலட்சியங்கள் – R4566 R2589
Episode play icon
36. நீங்கள் கேட்கிற விதத்தைக் குறித்து கவனியுங்கள் – R3746
Episode play icon
37. இயேசுவுக்குள் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை – R3754
Episode play icon
38. நம்பிக்கை குலைந்து போன தீர்க்கதரிசியினுடைய ஞானமான போக்கு – R2620
Episode play icon
39. அறிவு, பொறுப்புகளை அதிகரிக்கின்றது – R2623
Episode play icon
40. இரண்டு விதமான பாவிகள் – R2625 R4608
Episode play icon
41. வார்த்தைகளில் நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுதல் – R1937 R943
Episode play icon
42. நல்ல நிலத்திற்கான நல்ல விதைகள் – R4634 R4635 R4636
Episode play icon
43. இராஜ்யம் ஒரு பரிசு – R5047 R4577
Episode play icon
44. ஆசீர்வாதத்தின் கால்வாயாகிய விசுவாசம் – R4588 R2635
Episode play icon
45. பரலோக இராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது – R4593 R3325
Episode play icon
46. அவர் பசியாயிருக்கிறவர்களுக்கு ஆகாரங்கொடுக்கிறார் – R3779 R4618
Episode play icon
47. ஜீவ அப்பம் நானே – R2651 R611
Episode play icon
48. நித்திய ஜீவ வசனங்கள் உம்மிடத்தில் உண்டே – R1710 R5096
Episode play icon
49. கிறிஸ்து ஜீவனையும் அழியாமையையும் – R3337 R5103
Episode play icon
50. வானத்திலிருந்து ஓர் அடையாளம் – R5111 R5120
Episode play icon
51. மறுரூபம் – R1761 R5128 R2660
Episode play icon
52. ஏழெழுபது தரம் மன்னித்தல் – R5134 R4701 R5370
Episode play icon
53. கூடாரப்பண்டிகையின் போது – R2437
Episode play icon
54. கூடாரப்பண்டிகை – R3508
Episode play icon
55. மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள் – R2438
Episode play icon
56. நான் குருடனாயிருந்தேன், இப்பொழுது காண்கிறேன் – R4148
Episode play icon
57. எழுபது ஊழியர்கள் நியமிக்கப்படுதல் – R5362
Episode play icon
58. எனக்கு பிறன் யார் – R3803
Episode play icon
59. சிறந்த பங்கைத் தெரிந்துக் கொள்ளுதல் – HG80 சு5377 சு5389
Episode play icon
60. நல்ல அறிக்கை மற்றும் மோசமான அறிக்கை – R5390 R5396
Episode play icon
61. எஜமானுக்குக் காத்திருக்கிற மனுஷருக்கு ஒப்பாக – R3354
Episode play icon
62. காவல் கோபுரத்தின் ஒரு கண்ணோட்டம் – R748 R5405
Episode play icon
63. மேய்ப்பன், வாசல், மந்தைகள் – R4157
Episode play icon
64. நல்ல மேய்ப்பன் – கிறிஸ்து – R2441
Episode play icon
65. இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசிக்கப் பிரயாசப்படுங்கள் – R1951 R3831
Episode play icon
66. ஏற்க மறுக்கப்பட்ட இராஜ விருந்து – R2701 R5425
Episode play icon
67. காணாமல் போனவர்களுக்கான தெய்வீக அக்கறை – R2706 R1459
Episode play icon
68. அநீதியுள்ள உக்கிராணக்காரன் – R2715
Episode play icon
69. ஐசுவரியவான் நரகத்திற்கும்… ஏழை பரலோகத்திற்கும் – R5444
Episode play icon
70. நாங்கள் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரர் – R5445
Episode play icon
71. நான் அவனை எழுப்பப்போகிறேன் – R4160
Episode play icon
72. ஒன்பது பேர் எங்கே – R5453 R5455
Episode play icon
73. தாழ்மையுடன் இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள் – R3841 R4658
Episode play icon
74. திராட்சத்தோட்டத்தில் வேலைக்காரர்கள் – R5473 R4668
Episode play icon
75. மிகவும் விலையேறப் பெற்ற தைலம் – R3534
Episode play icon
76. நமது கர்த்தருடைய நிழலான வெற்றி – R1794 R2757
Episode play icon
77. தவறாய்ப் பயன்படுத்தப்பட்ட வாய்ப்புகள் எடுக்கப்பட்டன – R4678 R5510
Episode play icon
78. சோதிக்கின்ற விதமான மூன்று கேள்விகள் – R4686 R5521
Episode play icon
79. புத்தியுள்ள மற்றும் புத்தியில்லாத – R3867
Episode play icon
80. அவனவனுடைய திறமைக்குத்தக்கதாக – R2764
Episode play icon
81. செம்மறியாடு மற்றும் வெள்ளாடு உவமை – R2606
Episode play icon
82. கடைசி இராபோஜனம் – R3363 R4711
Episode play icon
83. நானே வழியும், சத்தியமும், ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் – R2453 R2455
Episode play icon
84. மெய்யான திராட்சச்செடி மற்றும் அதன் கனி – R3544
Episode play icon
85. வாக்களிக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஆவி – R4164
Episode play icon
86. நான் அவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் – R3551
Episode play icon
87. கர்த்தருக்கு ஒத்தக்குணலட்சணத்தின் சாயல் – R5358 R2467
Episode play icon
88. மாபெரும் பிரதான ஆசாரியன் குற்றம் சாட்டப்பட்டார் – R2469 R5552
Episode play icon
89. பிலாத்துவின் முன் நல்ல அறிக்கை – R2470 R1809 R1815
Episode play icon
90. இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதலின் முக்கியத்துவம் பாகம் 1 – R3374
Episode play icon
91. இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுதலின் முக்கியத்துவம் பாகம் 2 – R3374
Episode play icon
92. சபையின் ஏற்படுத்துதல் – R5587
Episode play icon
93. அவர் தாம் முன்னிருந்த இடத்திற்கு… – R5588 R1415