தேர்தல் பாடங்கள்

Election Subject

சகோ. ஜான் சுந்தர் – திண்டுக்கல்

01. சபையின் ஒழுங்கு முறைகள்
Episode play icon
01. சபையின் ஒழுங்கு முறைகள்
Episode play icon
02. சபையின் ஒழுங்கு முறைகள் – தேர்தல் சம்பந்தமான காரியங்கள்
Episode play icon
03. சகலமும் நல்லொழுக்கமாயும் கிரமமாயும்
Episode play icon
04. தேர்தல் ஏன்y
Episode play icon
05. சபையில் நமக்கு இருக்கும் பொறுப்புகள்
Episode play icon
06. சபையின் ஒழுங்கு முறைகள் 1 கொரிந்தியர் 14 40
Episode play icon
06. சபையின் ஒழுங்கு முறைகள் 1 கொரிந்தியர் 14 40
Episode play icon
07. தேர்தல் பற்றிய பாடங்கள்
Episode play icon
07. தேர்தல் பற்றிய பாடங்கள்
Episode play icon
08. தேர்தல் பற்றிய கேள்விகள் – 1
Episode play icon
09. தேர்தல் பற்றிய கேள்விகள் – 2
Episode play icon
10. தேர்தல் பற்றிய பாடங்கள்
Episode play icon
11. தேர்தல் பற்றின சில அடிப்படை கருத்துக்கள்
Episode play icon
12. சபையில் மூப்பர்களின் பொறுப்புகள்
Episode play icon
13. சபைக்கான பிரமாணம்
Episode play icon
14. சபைக்கான ஏற்பாடுகள்