அடிப்படை பாடங்கள்

சகோ. வேளாங்கன்னி – திண்டுக்கல்
01G. Key for Bible – Bro. Vellankanni
Episode play icon
01G. Key for Bible – Bro. Vellankanni
Episode play icon
03G. Three World-II – Bro. Vellankanni
Episode play icon
05G. Ransam Part 1 – Bro. Vellankanni
Episode play icon
06G. Ransom II – Bro. Vellankanni
Episode play icon
08G.Three Ways – Bro. Vellankanni
Episode play icon
09G. Faith Part 1 – Bro. Vellankanni
Episode play icon
10G. Most Holy Faith 2 – Bro. Vellankanni
Episode play icon
11G. Soul Part 1 – Bro. Vellankanni
Episode play icon
12G. Human Soul, Part -2, Bro. Velankanni
Episode play icon
12G. Soul Part 2 – Bro. Vellankanni
Episode play icon
13G. Soul III – Bro. Vellankanni
Episode play icon
14G. The Hell – Bro. Vellankanni
Episode play icon
15G. Seed Of Women – Bro. Vellankanni
Episode play icon
16G. Christhuvin Sabai-1 – Bro. Vellankanni
Episode play icon
17G. Church of Christ Part II – Bro. Vellankanni
Episode play icon
18G. Church of Crist part – III, Bro. Velankanni
Episode play icon
20G. Atonement Day Sacrifices, Bro. Velankanni
Episode play icon
23G.Trinity-Son of God Jesus – Bro. Vellankanni
Episode play icon
25G. The Marrage of Isaac – Bro. Vellankanni
Episode play icon
26G. Prayer – Bro. Vellankanni
Episode play icon
27G. Four River of Eden – Bro. Vellankanni
Episode play icon
28G. Nagman’s Seven dipping – Bro. Vellankanni
Episode play icon
29G. Three Harvest of The Bible – Bro. Vellankanni
Episode play icon
30G. Bible Chronology – Bro. Vellankanni
Episode play icon
31G. Why did God Permite Sin – Bro. Vellankanni
Episode play icon
32G. Keys To Unlock Time Prophecy – Bro. Vellankanni
Episode play icon
34G. Anti Christ Part-1, Bro.Velanikanni
Episode play icon
35G. Anti Christ Part – 2, Bro. Velankanni
Episode play icon
36G. Anti Christ, part – 3, Bro. Velankanni
Episode play icon
38G. The Four Chariost – Bro. Vellankanni
Episode play icon
48G. Sabai Sariththiram Part 1 – Bro. Vellankanni
Episode play icon
48G. Sabai Sariththiram Part 2 – Bro. Vellankanni
Episode play icon
51G. Chart of Age Part – 1 – Bro. Vellankanni
Episode play icon
51G. Chart of Age Part -2 – Bro. Vellankanni