அடிப்படை பாடங்கள்

சகோ. ஜான் சுந்தர் – திண்டுக்கல்
01F. Bible Study Introduction – Bro. Johnsundar
Episode play icon
01F. Bible Study Introduction – Bro. Johnsundar
Episode play icon
03F.Second Ulagam 08.11.2014 Br.Johnsudar
Episode play icon
06F. Ransom – Bro. Johnsundar
Episode play icon
06F. Ransom, Part – 2 Bro. Johnsundar
Episode play icon
07F. 5th Ulaga Perarasu – Bro. Johnsundar
Episode play icon
09F. Visuvasam Part-1 – Bro. Johnsundar
Episode play icon
12F. Aththuma Part-2 – Bro. Johnsundar
Episode play icon
13F. Human Soul, Part – 3, Bro. Johnsundar
Episode play icon
14F. Naragam – Bro. Johnsundar
Episode play icon
16F. Church of Christ, part – 1, Br.Johnsundar
Episode play icon
18F. Chrurch of Christ, part – 3, Br.Johnsundar
Episode play icon
20F. Atonement Day Sacrifices, Br.Johnsundar
Episode play icon
22F.Trinity, part – 3, Holy Spirit, Bro.johnsundar
Episode play icon
24F. Trinity #Pitha – Bro. Johnsundar
Episode play icon
25F. Importance of The Old Testament, Issac Marrage, Br.JohnSundar
Episode play icon
29F. Mundru Aruvadai – Bro. Johnsundar
Episode play icon
30F. Vathagama Kala Kanakku – Bro. Johnsundar
Episode play icon
31F. Devan En Theemaiyai Anumathiththar – Bro. Johnsundar
Episode play icon
32F. Kala Theerkkatharisanangalin – Bro. Johnsundar
Episode play icon
36F. Anti Christ Part-3 – Bro. Johnsundar
Episode play icon
38F. Nangu Rathangal – Bro. Johnsundar
Episode play icon
41F. Jublee Pramanam – Bro. Johnsundar
Episode play icon
42F. Second Comming-part 3 – Bro. Johnsundar
Episode play icon
43F. Prophecy on Israel 21.06.2015 Br,John Sundar
Episode play icon
45F. The Great Calling, Br.Johnsundar
Episode play icon
46F. Great Pramed and Bible, Bro. John sundar
Episode play icon
47F. Tongues, Irac,Visions,prophecysing, 07.06.2015 bro,John sundar
Episode play icon
49F. Christian Baptism 19.07.2015 Br. John Sndar
Episode play icon
52F. The Mystery of the Ten Silver Coin 12.07.2015 Br .JohnSundar