நினைவுகூறுதல்

MEMORIAL LESSONS

சகோ. A. பிரபாகரன் – ஈரோடு

01. இராஜ்யத்தில் நவமானதாய் பானம் பண்ணுதல்
Episode play icon
01. இராஜ்யத்தில் நவமானதாய் பானம் பண்ணுதல்
Episode play icon
02. உயிர்த்தெழுதலின் ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் சந்தோ’ங்கள்
Episode play icon
03. காலியாக வைக்கப்பட்ட கல்லறை
Episode play icon
04. அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை
Episode play icon
05. யாத்திராகமம் 12-13
Episode play icon
06. பாத்திரம் – வகுப்பு – 1
Episode play icon
07. பாத்திரம் – வகுப்பு – 2
Episode play icon
08. கிறிஸ்துவின் கடைசி நிகழ்வுகள்
Episode play icon
09. பாத்திரம் – வகுப்பு – 3
Episode play icon
10. சீரேனே ஊரானாகிய சீமோன்
Episode play icon
11. பேதுருவின் விடுதலை
Episode play icon
12. கெத்சமனே வியாகுலம்
Episode play icon
13. கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலுக்கு இடையில் நடந்த நிகழ்வு
Episode play icon
14. பாவியின் ஸ்தானம் எடுத்தல்
Episode play icon
15. பஸ்கா காலத்தில் அப்போஸ்தலர்களின் சோதனைகள்
Episode play icon
16. பஸ்கா நாள் பற்றின சில முரண்பாடுகள்
Episode play icon
17. பாதம் கழுவுதல்
Episode play icon
18. புளித்த மாவு
Episode play icon
19. சிலுவை மற்றும் நுகம் – வகுப்பு – 1
Episode play icon
20. கெத்சமனே நோக்கின நடைபயணம்
Episode play icon
21. சிலுவை மற்றும் நுகம் – வகுப்பு – 2
Episode play icon
22. புளிப்பை நீக்குதல்
Episode play icon
23. காட்டிக்கொடுக்கப்படுதல்
Episode play icon
24. சந்தோ’த்துடனே பண்டிகையை ஆசரிப்போம்
Episode play icon
25. சுயபரிசோதனை
Episode play icon
26. கர்த்தரின் கடைசி மணி நேர அனுபவங்கள்
Episode play icon
27. நமது கர்த்தரின் கடைசி வாரம்
Episode play icon
28. சோதனை
Episode play icon
29. இயேசுவின் விசாரணை
Episode play icon
30. இயேசுவின் சோதனையில் அவரோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
Episode play icon
31. யோவான் 14 ஆம் அதிகாரம்
Episode play icon
32. நினைவுகூருதலின் தியானங்கள்
Episode play icon
33. சுத்திகரிப்பு
Episode play icon
34. கிறிஸ்துவோடு கூட பாடுபடுதல் என்பதின் அர்த்தம் என்ன
Episode play icon
35. தேவ சமாதானம்
Episode play icon
36. பஸ்காவின் முக்கியத்துவம்
Episode play icon
37. தெய்வீகத் திட்டத்தில் உயிர்த்தெழுதல்
Episode play icon
38. மாற்கு 15 22-37 வசனங்கள்
Episode play icon
39. ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம்
Episode play icon
40. கொல்கொதா
Episode play icon
41. பஸ்காவின் நாட்களில் அப்;.பேதுரு
Episode play icon
42. ஒருவருடைய கால்களை ஒருவர் கழுவக்கடவீர்கள்
Episode play icon
43. இயேசுவின் மரணத்திற்கு பின்பு நடந்த சம்பவங்கள்
Episode play icon
44. மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல்
Episode play icon
45. நமது உயிர்த்தெழுதல்
Episode play icon
46. ஏசாயா 53 ஆம் அதிகாரம்
Episode play icon
47. கெத்;செமனே
Episode play icon
48. பாடுகள் படுவதற்காக அருளப்பட்டிருக்கிறது
Episode play icon
49. நமது கர்த்தரின் மரணத்தை நினைவுகூருதல்
Episode play icon
50. இயேசுவின் மரணம் பற்றின தீர்க்கதரிசனங்கள்
Episode play icon
51. பஸ்கா துதி ஆராதனை
Episode play icon
52. யூதாஸ்
Episode play icon
53. பஸ்கா கால சோதனைகள்
Episode play icon
54. பஸ்காவின் அடிப்படையான அம்சங்கள்
Episode play icon
55. அவர் முடிவுபரியந்தம் சகித்தார்
Episode play icon
56. யோவான் 15 ஆம் அதிகாரம்
Episode play icon
57. கடைசி ஏழு நாட்கள்
Episode play icon
58. பஸ்காவின் நாள்
Episode play icon
59. பஸ்கா சம்பந்தமான மூன்று கேள்விகள்
Episode play icon
60. யோவான் 18-11
Episode play icon
61. பஸ்காவின் இரண்டு அடையாளங்கள்
Episode play icon
62. மேல் வீட்டறை
Episode play icon
63. ஏன் கர்த்தரின் மரணத்தை நினைவுகூர வேண்டும்3
Episode play icon
64. உண்மை அன்பின் விலை என்னu
Episode play icon
65. கொல்கொதா மலையின் சிலுவை காட்சி
Episode play icon
66. நினைவுகூருதல் சம்பந்தமான சில கேள்;வி பதில்கள்
Episode play icon
67. ஈடுபலி
Episode play icon
68. நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால்
Episode play icon
69. கர்த்தருடைய மரணத்தின் நாள் பற்றின சில ஆர்வமான கேள்விகள்
Episode play icon
70. இரண்டு மரங்கள்
Episode play icon
71. கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையிலறையப்படுதல்
Episode play icon
72. உயிர்த்தெழுதலில் தனி மனித அடையாளம் காக்கப்படுதல்
Episode play icon
73. சீரேனே ஊரானாகிய சீமோன் – 2
Episode play icon
74. நமது ஆண்டவரின் மரணத்தை இந்த வருடம் நாம் எப்படி அனுசரிப்பதுi
Episode play icon
75. பாதம் கழுவுகிற சிலாக்கியம்
Episode play icon
76. ஓர் இரவில் ஆறு விசாரணைகள்
Episode play icon
77. கர்த்தருடைய பாத்திரம் மற்றும் கர்த்தருடைய போஜன பந்தி
Episode play icon
78. கடைசி இரவில் நடந்த நிகழ்வுகளை புரிந்துகொள்ளுதல்